Elementary 1
(Elementary 1 )

Who is it for? Elementary 1 là khoá học tiếp nối khoá Starters. Trình độ Elementay 1 được thiết kế dành cho người biết tiếng Anh ở trình độ sơ đẳng, tức là biết được các từ vựng thiết yếu nhưng chưa biết cách kết nối từ vựng và các thời ngữ pháp để hình thành câu hoàn thiện. Trình độ này tập trung xây dựng các kỹ năng tiếng Anh cơ bản cho học viên với việc giảng dạy các cấu trúc câu kèm theo các thời ngữ pháp theo phương pháp thực hành nhằm giúp học viên sử dụng được ngay những gì vừa học.