Starters (Làm quen với tiếng Anh)
(Starters)

Who is it for? Starters là khoá học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Ở trình độ này, học viên sẽ học những nội dung cơ bản và thiết yếu nhất của một ngôn ngữ để tạo nền tảng cơ bản cho việc tiếp tục học tiếng Anh ở các trình độ tiếp theo. Khoá học có nội dung và kết cấu như sau:
Organization: Trình độ Starters bao gồm 15 bài học (15 lessons), 3 bài ôn tập (3 reviews) và 1 bài kiểm tra kết thúc trình độ (1 final test).
 
 
Grammar:

Bạn sẽ học 20 vấn đề và cấu trúc cơ bản nhất trong tiếng Anh, phục vụ cho giao tiếp hàng ngày gồm có:
  • 1 – Bảng chữ cái và con số trong tiếng Anh.
  • 2 – Chào hỏi, làm quen, giới thiệu và tạm biệt (Greeting, introduction, saying goodbye);
  • 3 – Cách hình thành và sử dụng động từ To Be
  • 4 – Cách sử dụng mạo từ A và An;
  • 5 – Giới từ in, at, on chỉ thời gian và chỉ vị trí;
  • 6 – Các cấu trúc mô tả This is, that is, these are, those are;
  • 7 – Các cấu trúc câu hỏi đơn giản với Who, what, where, how kèm theo các câu hỏi cụ thể và các cách trả lời gồm có: - What is your name? - Where are you from? - How old are you? - What is she like? - What color is it? - What's the date today? - When is your birthday? - What's the weather like? - What time is it? - How much is it? - How many/ how much…?
  • 8 – Dạng sở hữu cách (Possessive forms).
Vocabulary:
Khoá học cung cấp khoảng 300 từ vựng ban đầu và cơ bản nhất nhằm giao tiếp tối thiểu bằng tiếng Anh gồm có: các danh từ riêng và danh từ chung, số đếm, các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và các từ vựng theo chủ điểm: jobs (nghề nghiệp), animals (động vật), furniture (đồ đạc trong gia đình), clothes (trang phục), means of transport (phương tiện giao thông), countries, people and cities (các nước, con người và thành phố), calendar (lịch), colors (màu sắc), appearance & characteristics (ngoại hình & tính cách), weather (thời tiết), time (thời gian), price (giá cả), class (lớp học).

Speaking & Pronunciation:
Nền tảng kỹ năng phát âm được đào tạo chính trong chương trình là tiếng Anh theo giọng Mỹ. Học viên sẽ học theo hướng dẫn của giáo viên Mỹ trên các đoạn băng hình về phát âm và nói. Việc học phát âm ở trình độ này chỉ dừng lại ở mức độ hướng dẫn học viên phát âm đúng các từ trong tiếng Anh theo phương pháp bắt chiếc âm của người Mỹ. Song song với nó là việc luyện tập nói những câu đơn giản theo những chủ đề giao tiếp thông thường hàng ngày. Việc luyện tập nói này được đưa ra dưới dạng các tình huống và câu nói mẫu và học viên sẽ nói theo và tập phản xạ giao tiếp ở các tính huống cụ thể.
 
 
Goals:
Mục tiêu chủ đạo của trình độ Starters: Giúp học viên xây dựng nền tảng tiếng Anh ban đầu với cách tiếp cận từ gốc ngôn ngữ: từ hình ảnh, khái niệm đến ngôn ngữ đích là tiếng Anh, nhưng vẫn có sự hỗ trợ của tiếng Việt. Đây là nền tảng thực hành tiếng rất quan trọng để người học có thể học cao hơn. Mục tiêu cụ thể: Hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo từ 200 đến 300 từ vựng ban đầu với khoảng 20 mẫu câu cơ bản để phục vụ cho nhu cầu giao tiếp tối thiểu bằng tiếng Anh với chủ đề giao tiếp hàng ngày bao gồm: hỏi tên tuổi, hỏi thăm sức khoẻ, chào hỏi và những câu hỏi cơ bản về số lượng, vị trí, trạng thái của con người, đồ vật.
 
Expected time:
Dự tính thời gian để bạn học mỗi bài học là từ 2 đến 3 giờ, và bạn sẽ kết thúc trình độ starters trong khoảng 30 - 40 giờ học.